Baan- en parkreglement

 

All Out beschikt over 7 gravelbanen. Om ervoor te zorgen dat de banen in goed conditie blijven en iedereen er zoveel mogelijk gebruik van kan maken is er een baanregelement opgesteld. Hierin vind je alles met betrekking tot het onderhoud van de banen, de richtlijnen voor de verlichting, het afhangen van de baan en een regelement voor het introduceren van gastspelers.

Algemeen 

1. Dit baan- en parkreglement geldt voor de periode dat All Out de binnen- en buitenaccommodatie huurt. Voor de binnenbanen is dit de periode van 1 mei tot en met 31 augustus van elk jaar. De buitenbanen kunnen bespeeld worden in de periode die jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld.

2. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan dit baan- en parkreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen.

3. Alleen leden van All Out, die de verschuldigde contributie hebben betaald, mogen van de banen gebruik maken.

4. Men is verplicht gepaste tenniskleding en officiële tennisschoenen te dragen op de tennisbanen.

5. Spelen met ontbloot bovenlijf is niet toegestaan.

6. Wangedrag en onbehoorlijk taalgebruik zijn niet toegestaan.

7. Verboden zijn alle gedragingen en handelingen, die naar het oordeel van het bestuur en/of commissieleden, in strijd zijn met de goede orde en zeden, zoals:

 • Overmatig gebruik van alcohol;
 • Het beklimmen van de hekwerken;
 • Het verontreinigen door wegwerpen of achterlaten van afval op de banen, looppaden, terras en perken;
 • Hinderlijk of onbehoorlijk optreden.

8. De buitenverlichting mag alleen door het barpersoneel en de daarvoor bevoegde personen ontstoken worden. De buitenverlichting mag tot uiterlijk 23.00 uur branden.

9. Het niet naleven van dit reglement kan leiden tot het ontzeggen van de toegang tot de banen, intrekking van de ledenpas voor bepaalde tijd of, bij herhaald voorkomen, tot royering als lid van All Out.

10. Het is verboden fietsen, bromfietsen en andere soortgelijke vervoersmiddelen buiten de daarvoor aangewezen ruimte op het tennispark te plaatsen.

11. Motorvoertuigen moeten worden geplaatst op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen buiten het tennispark.

12. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ontvreemde of verloren geraakte eigendommen van leden en/of bezoekers.

13. De aanwijzingen van de leden van de commissie "beheer en onderhoud" en/of bestuur en/of de organiserende commissie, betreffende het gebruik van de banen, ook ten aanzien van weersomstandigheden en de orde op het tennispark, moeten strikt worden opgevolgd.

14. Roken op de banen en het gebruik van kauwgom, evenals het meenemen op de banen van terrasmeubilair, servies- en/of glaswerk, is ten strengste verboden.

15. Huisdieren mogen uitsluitend aangelijnd worden meegenomen naar het tennispark, mits geen overlast wordt veroorzaakt. De aanwezige eigenaren van loslopende huisdieren zijn verplicht deze onmiddellijk te verwijderen dan wel aan te lijnen.

16. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van het bestuur of één van de commissieleden, op het tennispark handel te drijven in sport- en/of andere artikelen.

17. In alle gevallen, waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur.

Baan reserveren

1. Baanreservering geschiedt door reservering via de ClubApp.

2. Er kan alleen worden afgehangen met de eigen pas als men gerechtigd is tot spelen. Dus: de contributie is betaald en het lid is in het bezit van een geldige (digitale) KNLTB spelerspas.

3. Er kan 6 dagen vantevoren worden gereserveerd.

4. Voor het gebruik van het reserveringssysteem wordt verwezen naar de pagina Baan Reserveren.

5. Banen die gebruikt worden voor onderhoud, lessen en/of door weersomstandigheden onbespeelbaar zijn, worden door de daarvoor gerechtigde personen geblokkeerd.

 

Buiten- en binnenbanen

1. Op de binnenbanen mag niet met buitenschoenen gespeeld worden.

2. Het gebruik van de tennisbanen is voor eigen risico.

3. Het is verboden op de gravelbanen te spelen als het regent.

4. Na een regenbui mogen de gravelbanen pas weer worden betreden als het regenwater is weggezakt.

5. Het verwijderen van regenwater d.m.v. een bezem of sleepnetten is NIET toegestaan, (hierdoor wordt schade aan de gravellaag toegebracht).

6. Leden van het bestuur of commissies hebben bij "oneigenlijk gebruik" van de banen het recht corrigerend op te treden en bij ernstige overtredingen disciplinaire maatregelen aan het bestuur voor te leggen.

7. Spelers zijn verplicht na het spelen de baan te slepen. Na het slepen moet het sleepnet op de daarvoor bestemde plaats worden opgehangen.

8. Bij slecht weer zal er binnen vrij gespeeld mogen worden. Er moet dan normaal via het afhangsysteem worden afgehangen.

 

Introducees

Bij All Out is het mogelijk introducees mee te nemen. Wel gelden daarbij de onderstaande regels:

 1. Tijdens werkdagen mag er na 20.00 uur niet worden geïntroduceerd.
 2. Per lid kan slechts 1 persoon worden geïntroduceerd.
 3. Een niet lid mag maximaal 4 keer per jaar geïntroduceerd worden (om misbruik te voorkomen).
 4. Tijdens evenementen kan er niet geïntroduceerd worden.
 5. De bijdrage voor senioren bedraagt € 10,- en voor junioren € 2,50
 6. De introduce ontvangt na betaling aan het barpersoneel, een tijdelijk pasje dat na het afhangen direct moet worden overhandigd aan het barpersoneel.

 

Lesbanen 

1. Het baangebruik (buitenbanen) voor het geven van lessen is als volgt:

Maandag

09u - 16u: buiten (2) en binnen (1)

16u - 18u: buiten (5) en binnen (2)

18u - 22u: buiten (2) en binnen (1)

Dinsdag

09u - 16u: buiten (2) en binnen (1)

16u - 18u: buiten (5) en binnen (2)

18u - 19u: buiten (2) en binnen (1)

19u - 23u: baan 11 buiten en binnen (2)

Beperking op standaard ivm Avond Toss

Woensdag

09u - 10u: buiten (2) en binnen (1)

10u - 13u: baan 5 buiten en binnen (1)

13u - 18u: buiten (5) en binnen (2)

18u - 22u: buiten (2) en binnen (1)

Beperking op standaard ivm Ochtend Toss

Uitbreiding standaard ivm jeugdlessen

Donderdag

09u - 16u: buiten (2) en binnen (1)

16u - 18u: buiten (5) en binnen (2)

18u - 22u: buiten (2) en binnen (1)

Vrijdag

09u - 13u: buiten (2) en binnen (1)

13u - 18u: buiten (5) en binnen (2)

18u - 22u: buiten (2) en binnen (1)

Uitbreiding standaard ivm jeugdlessen

Zaterdag

09u - 22u: buiten (2) en binnen (1)

Definitie lesbaan: 

Een baan waarop een trainer aanwezig is. 
Leden mogen geen lesbanen afhangen.

Regel bij slecht weer:

Lessen binnen: de begonnen les + het eerstvolgende uur mogen worden afgemaakt, latere lessen worden afgemeld.

2. De lesperiode moet vooraf aan de eerste les via het afhangsysteem aangegeven worden. Dus: begin eerste les tot einde laatste les.

3. Voor lessen tijdens de toss-avond (dinsdag) en toss-ochtend (woensdag), geldt dat baan 5 tot 20.00 uur (dinsdagavond) beschikbaar blijft voor lessen.

4. Wanneer er geen buitenbanen beschikbaar zijn, moet de trainer van de binnenbanen gebruik maken.

5. Tijdens de competitie, toernooien en/of bijzondere evenementen, moet er op de binnenbanen les gegeven worden.

6. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van het bestuur een ander dan door het bestuur van de vereniging aangestelde tennisleraar te engageren.

7. Bij slecht weer zal er binnen vrij gespeeld mogen worden. Er moet dan normaal via het afhangsysteem worden afgehangen.

8. De aanwezige tennisles(sen), die al begonnen is (zijn), mag (mogen) nog worden afgemaakt, alsmede de eerstvolgende les daarna.

9. Er mag dan één baan beschikbaar blijven voor lessen.

10 Alle overige lessen kunnen geen doorgang vinden.

Competitie en toernooien

1. Tijdens toernooien en competitiewedstrijden wordt gebruik gemaakt van de buitenbanen.

2. Indien mogelijk wordt er één baan vrij gehouden voor leden, om vrij te spelen.

3. De binnenbanen kunnen dan gebruikt worden voor de lessen.

4. Bij slecht weer, als buiten spelen niet meer mogelijk is, mogen de wedstrijden binnen gespeeld worden.

5. Wanneer de binnenbanen bezet zijn, hetzij door de trainers hetzij door leden die vrij spelen, mag de tijd welke is afgehangen uitgespeeld worden.

6. De lessen moeten na het uur worden gestopt en er mag nog maar op één baan les gegeven worden.

7. De trainers moeten dit onderling regelen.

8. Alle volgende lessen komen dan te vervallen.

 

Tossen

1. Elke dinsdagavond is er vanaf 19.00 tot uiterlijk 23.00 uur, een toss-avond voor voltijd-leden (Dus geen deeltijd-leden). Hiervoor worden alle buitenbanen gebruikt.

2. De woensdag-toss begint om 09.00 uur met vier banen en vervolgens om 09.30 uur met zes banen tot 12.00 uur.

3. In beide gevallen zal er bij regen naar binnen worden uitgeweken.

4. De tennislessen moeten worden gestaakt; tenzij de toss-tijd daarna of tijdens deze les verstreken is. (Zie Lesbanen).

 

Soorten lidmaatschap

1. De vereniging kent vier soorten lidmaatschappen:

 • Ere-leden: mogen altijd spelen.
 • Voltijd-leden (senior): mogen altijd spelen.
 • Deeltijd-leden (senior): mogen van maandag tot met vrijdag tot 17.00 uur, gedurende de weekenden en tijdens feestdagen spelen.
 • Jeugdleden (junior):
  • tot en met 12 jaar mogen tot 18.00 uur spelen.
  • van 13 jaar tot en met 16 jaar mogen tot 19.00 uur spelen.

2. De woensdagmiddag (vanaf 13.00 uur) is "jeugdmiddag" en heeft de jeugd voorrang bij het afhangen. Wel gelden dan de bovenstaande maximale tijden.

 

Speelplaats

1. De speelplaats is alleen toegankelijk voor de jeugd tot en met 12 jaar.

2. Het is verboden eet- en drinkwaren mee te nemen op de speelplaats, inclusief kauwgom.

3. Het gebruik van de speelplaats is voor eigen verantwoordelijkheid. Het bestuur is niet aansprakelijk voor eventuele schade, lichamelijk letsel o.i.d.

4. Meenemen van terrasmeubilair, servies- en/of glaswerk op de speelplaats is ten strengste verboden.

Minibaan

1. De minibaan is alleen toegankelijk voor de jeugd.

2. Het is verboden eet- en drinkwaren mee te nemen op de minibaan, inclusief kauwgom.

3. Het gebruik van de minibaan is voor eigen verantwoordelijkheid. Het bestuur is niet aansprakelijk voor eventuele schade, lichamelijk letsel o.i.d.

4. Meenemen terrasmeubilair, servies- en/of glaswerk op de minibaan is ten strengste verboden.

 

Parkeren

1. Er mag bij het tennispark alleen geparkeerd worden in de daarvoor aangegeven parkeervakken op het gemeenschappelijke parkeerterrein.

2. Is de parkeerplaats vol dan kan geparkeerd worden op de parkeerplaats naast de atletiekbaan (Direct rechts bij het oprijden van onze eigen parkeerplaats).

3. Parkeer je buiten de parkeervakken, dan loop je het risico op een bekeuring of op wegslepen van de auto.

 

NB

De vrij grote plaatsen voor de ingang van het park waar niet geparkeerd mag worden zijn noodzakelijk om in voorkomende gevallen voertuigen van hulpdiensten doorgang te verlenen.