Baan- en parkreglement Tennisvereniging All Out

Algemeen:

1.    Dit baan- en parkreglement geldt voor de periode dat de tennisvereniging All Out actief is in het jaar. De binnen accommodatie inclusief binnenbanen huurt de vereniging in de periode van 1 mei tot en met 31 augustus.

2.    De buitenbanen kunnen bespeeld worden in de periode die jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld. De reguliere openingstijden van de tennisbanen zijn van 08:00 t/m 23:00. De Horeca is geopend t/m 01:00.

3.    Na 23:00 uur mag er geen drinken of eten op het terras genuttigd worden. Het terras mag alleen gebruikt worden om kortstondig te roken.

4.    De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan dit baan- en parkreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen. (Commissies, vrijwilligers)

5.    Alleen leden van All Out, die de verschuldigde contributie hebben betaald, mogen van de banen gebruik maken.

6.    Men is verplicht op de baan, gepaste tenniskleding en officiële tennisschoenen te dragen.

7.    Spelen met ontbloot bovenlijf is niet toegestaan.

8.    Wangedrag en onbehoorlijk taalgebruik zijn niet toegestaan. Verboden zijn alle gedragingen en handelingen, die naar het oordeel van het bestuur en/of commissieleden, in strijd zijn met de goede orde en zeden, zoals: 

  •  Overmatig gebruik van alcohol;
  • Het beklimmen van de hekwerken;
  • Het verontreinigen door wegwerpen of achterlaten van afval op de banen, looppaden, terras en perken;
  • Hinderlijk of onbehoorlijk optreden;
  • Overmatig geluid zoals schreeuwen, muziek of andere geluidsoorzaken.

10.    De buitenverlichting mag alleen door het barpersoneel en de daarvoor bevoegde personen ontstoken worden. De buitenverlichting mag tot uiterlijk 23.00 uur branden. Dit met uitzondering van 12 incidentele situaties in het jaar. Deze data zullen kenbaar gemaakt worden/ aangemeld worden bij de gemeente. Bij vaststelling zullen deze data ook met een contactpersoon van de buurt gedeeld worden.

11.    Het niet naleven van dit reglement kan leiden tot het ontzeggen van de toegang tot de banen, intrekking van de ledenpas voor bepaalde tijd of, bij herhaald voorkomen, tot royering als lid van All Out. 

12.    Het is verboden fietsen, bromfietsen en andere soortgelijke vervoersmiddelen op het tennispark te plaatsen. Deze dienen geplaatst te worden in de fietsenstalling buiten het park.

13.    Motorvoertuigen moeten worden geplaatst op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen buiten het tennispark. Leden worden verzocht zoveel mogelijk met de fiets te komen.

14.    Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ontvreemde of verloren geraakte eigendommen van leden en/of bezoekers. 

15.    Het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, lichamelijk letsel o.i.d. 

16.    De aanwijzingen van de groundsman, bestuur of commissie betreffende het gebruik van de banen, ook ten aanzien van weersomstandigheden en de orde op het tennispark, moeten strikt worden opgevolgd. 

17.    Roken op de banen/speeltuin en het gebruik van kauwgom, evenals het meenemen op de banen van terrasmeubilair, servies- en/of glaswerk, is ten strengste verboden. 

18.    Huisdieren mogen uitsluitend aangelijnd worden meegenomen naar het tennispark, mits geen overlast wordt veroorzaakt. De aanwezige eigenaren van loslopende huisdieren zijn verplicht deze onmiddellijk te verwijderen dan wel aan te lijnen. 

19.    Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van het bestuur of één van de commissieleden, op het tennispark handel te drijven in sport- en/of andere artikelen. 

20.    Bij verlaten van het park dient men dit zo stil mogelijk te doen. Rekening houdend met de buren. 

21.    Er mag op het tennispark alleen door tennisleraren lesgegeven worden, die een contract hebben met de tennisvereniging.

22.     In alle gevallen, waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur. 

Buiten- en binnenbanen:

1.    Op de buitenbanen mag er alleen met tennisschoenen gespeeld worden, die goedgekeurd zijn voor het spelen op gravelbanen. Op de binnenbanen mag er niet met buitenschoenen gespeeld worden. Het gebruik van de tennisbanen is voor eigen risico. Het is verboden op de gravelbanen te spelen als het regent. Na een regenbui mogen de gravelbanen pas weer worden betreden als het regenwater is weggezakt. Het verwijderen van regenwater d.m.v. een bezem of sleepnetten is NIET toegestaan, (hierdoor wordt schade aan de gravel laag toegebracht). De groundsman en/of bestuur/commissie hebben bij “oneigenlijk gebruik” van de banen het recht corrigerend op te treden. Spelers zijn verplicht na het spelen de baan te slepen. Na het slepen moet het sleepnet op de daarvoor bestemde plaats worden opgehangen.  

Afhangsysteem:

1.    Baanreservering geschiedt door afschrijving via het onlineafhangsysteem.

2.    Er kan alleen worden afgehangen worden door een betalend All Out Lid.

3.    Ieder lid kan voor maximaal 60 minuten afhangen per baan.  

Introductie:

1.    Alleen een lid van All Out kan iemand introduceren. Maximaal één (1) introducé per lid met een maximum van twee introducés gelijktijdig.

2.    De kosten hiervan zijn EUR 10,00 (voor senioren) en EUR 5,00 (junioren) en dienen door het lid via het afhangsysteem betaald te worden.  

3.    Het All Out lid is verantwoordelijk voor het gedrag van de introducé.

Competitie en toernooien:

1.  Tijdens toernooien en competitiewedstrijden wordt gebruik gemaakt van de   buitenbanen. 

2.  De binnenbanen worden gebruikt voor lessen of vrijspelen.

3.  Bij slecht weer, als buiten spelen niet meer mogelijk is, mogen de wedstrijden binnen gespeeld worden. Wanneer de binnenbanen bezet zijn, mag de tijd welke is afgehangen uitgespeeld worden.

4.  Tijdens alle competities en toernooien worden de deelnemers en leden bij inschrijving geïnformeerd over het parkreglement.

Incidentele situaties

1.    Het is 12 x per jaar toegestaan om de verlichting en banen open te houden tot maximaal 01:00 uur.

2.    All out zal deze uiterlijk twee weken van tevoren kenbaar maken bij de gemeente en buren. Als achteraf blijkt dat er toch geen incidentele situatie is ontstaan, zal deze melding weer worden ingetrokken.

3.    Er mag gedurende deze incidentele situaties geen overmatig geluid worden geproduceerd zonder een evenementenvergunning.  

 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 297 321 230

Tennisvereniging All Out Aalsmeer

Sportlaan 43A
1431 HW Aalsmeer

KVK-nummer

40594134