Privacybeleid

 

AVG

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft All Out een privacybeleid opgesteld.

Belangrijkste aspect van de AVG voor All Out is dat wij jouw toestemming nodig hebben voor het plaatsen van jouw gegevens, waaronder foto’s, op de website. Dit geldt niet voor de ledenlijst op het besloten gedeelte van de website. Wel hebben we daar een aantal persoonlijke gegevens verwijderd die niet strikt noodzakelijk zijn voor het maken van tennisafspraken tussen leden onderling. Indien je vragen of opmerkingen hebt over de AVG of onze privacy policy, kun je een bericht sturen naar [email protected] .

Dit privacybeleid is voornamelijk gericht op de diensten die ‘Tennisvereniging All Out’ verder in deze tekst All Out genoemd online verricht en/of aanbiedt via zijn informatiesystemen en verwerkingsprocessen. In het kader van de door All Out verleende diensten, ontvangt, verzamelt en administreert All Out persoonsgegevens van zijn leden. All Out verklaart dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de binnen All Out geldende doelstellingen. All Out respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. All Out spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, de Telecommunicatiewet en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven. All Out behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.  

 

Privacybeleid

Waarom verwerken wij uw gegevens?

All Out verwerkt jouw persoonsgegevens op grond van een contractuele overeenkomst zijnde jouw lidmaatschap van All Out om contributie te innen, nieuwsbrieven te verspreiden en te informeren.  

Over welke persoonsgegevens gaat het?

Persoonsgegevens worden bij de aanvang van het lidmaatschap door jouw ingevoerd aan de hand van het inschrijfformulier, op dat moment zijn de persoonsgegevens elektronisch vastgelegd in de systemen van All Out. De gegevens die ingevoerd worden zijn:  

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer  

In het ledensysteem op www.allout.nl kun je na inloggen je persoonsgegevens inzien en beheren. All Out zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar diensten te kunnen verrichten voor de All Out doelstellingen. Daarnaast zal All Out de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. De bewaartermijn van de door All Out gebruikte gegevens zal maximaal 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap zijn. Voor financiële gegevens zal de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar worden gehanteerd.  

Wat doen we met uw gegevens?

All Out voert een ledenadministratie ten behoeve van de leden van All Out. De volgende verwerkingsdoelen zijn van toepassing:  

 • Lidmaatschapsadministratie van All Out leden
 • Contributie-inning en facturing
 • Financiële verwerking van declaraties en kostenfacturen van leden
 • Samenstelling en verzending van digitale nieuwsbrieven van All Out naar leden
 • Identificeren van kandidaten voor functies voor All Out commissies en andere activiteiten.
 • All Out specifieke informatievoorziening naar u via post, mail of telefoon.
 • Analyse en rapportage van trends, ledensamenstelling, demografie en lidmaatschapsretentie.

Bij deze verwerkingen zijn ook derde partijen betrokken met wie verwerkings-overeenkomsten zijn afgesloten. Deze overeenkomsten bevatten de afspraken ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en de omschrijving en toestemming tot verwerking van de persoonsgegevens voor een afgesproken verwerkingsdoel.

Uw rechten op uw persoonsgegevens

Je kunt zelf je gegevens controleren en aanpassen door in te loggen op je persoonlijke profielpagina op www.allout.nl . Je kunt daar ook je privacy instellingen aanpassen, waaronder de mogelijkheid onderdelen te blokkeren voor weergave aan andere All Out leden. Je contactgegevens zijn ondanks blokkade wel beschikbaar voor het uitvoeren van de verwerkingsdoelen, voor beheer door jouw club en districtssecretaris en in beheer bij het All Out. Je kunt ook middels een schriftelijk verzoek aan All Out de geadministreerde persoonsgegevens opvragen, laten wijzigen, of laten verwijderen.  

Verwijderen van uw persoonsgegevens

Op schriftelijk verzoek van jou als een All Out lid zal All Out door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie welke onder de fiscale bewaarplicht valt. Leden die het All Out lidmaatschap opzeggen kunnen ervoor kiezen dat hun persoonsgegevens per direct worden geblokkeerd en na de verplichte bewaartermijn worden verwijderd, dan wel om statistische en historische redenen langer worden bewaard.  

Inzage door derden

All Out zal persoonsgegevens niet delen met derden buiten All Out zonder toestemming van het All Out lid. All Out zal meewerken aan een wettelijk of strafrechtelijk verzoek tot inzage van persoonsgegevens. 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging van uw gegevens

All Out treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens en administratiegegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te voorkomen. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  

Vragen

Als je naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op! 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 297 321 230

Tennisvereniging All Out Aalsmeer

Sportlaan 43A
1431 HW Aalsmeer

KVK-nummer

40594134